Perşembe, Nisan 25, 2024

Yirmibirinci Sayı

İÇİNDEKİLER

1‐24
Ahmet DALKIRAN
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAVUL VE RESİM SANATINA YANSIMALARI THE DRUM IN TURKISH CULTURE AND ITS REFLECTIONS ON PAINTING ART

25‐55
Ahmet ÖNAL
SİVAS EYALETİ VALİLERİ ve BEYLERBEYİLERİ (1753‐1792) GOVERNORS AND BEYLERBEYIS OF SİVAS PROVINCE (1753‐1792)

57‐72
Ahmet Şamil GÜRER ‐ Necmi UYANIK
MUHAMMED İKBAL’İN TÜRK MODERNLEŞMESİNE BAKIŞI MOHAMMAD IQBAL’S PERSPECTIVE ON THE TURKISH MODERNISATION

73‐91
Ali ÖZCAN
KAYALIPINAR RÖLYEFLİ TAŞ BLOĞU KAYALIPINAR STEINBLOCK MIT RELIEF

93‐107
Ali Rıza GÖNÜLLÜ
ANTALYA GUREBÂ HASTANESİ (1900‐1918) ANTALYA GUREBA HOSPITAL (1900‐1918)

109‐134
Aziz AYVA ‐ Abdullah TOPCU
ILGIN (KONYA) MEZAR TAŞI SÖZLERİNE HALK EDEBİYATI AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM AN APPROACH TO ILGIN EPITAPHS FROM THE POINT of FOLK LITERATURE

135‐160
Çiğdem DUMANLI
ʺBİR OSMANLI ÂLİMİNİN TÜY KALEMİNDEN…ʺ: KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA’NIN MİHNET‐KEŞÂN’I VE VİYANA ŞARKİYATINDA ALMANCA ÇEVİRİSİ ʺFROM THE QUILL OF AN OTTOMAN ÂLIMʺ: KEÇECIZÂDE IZZET MOLLA’S MIHNET‐KEŞÂN AND ITS TRANSLATION IN GERMAN FROM THE ASPECT OF THE VIENNESE ORIENTALISM

161‐177
Didem Sevtap KAYA ‐ Mehmet BAYARTAN
XVI. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BOLU ŞEHRİ MAHALLELERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ HISTORICAL DEVELOPMENT OF QUARTERS OF BOLU FROM XVI. CENTURY TO THE PRESENT

179‐195
Eyyub ŞİMŞEK
İKİNCİ İMPARATORLUĞUN KURULUŞU VE III. NAPOLYON’UN MEŞRUİYET ÇABALARI (1848‐1852) FOUNDATION OF THE SECOND EMPIRE AND III. NAPOLEON’S LEGITIMACY EFFORTS (1848‐1852)

197‐218
Fatih VAROL – Abdullah KÖSEOĞLU – Ömür Hakan KUZU
TURİZM FAKÜLTELERİ’NİN REKREASYON EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON RECREATION EDUCATION OF TOURISM FACULTIES

219‐232
Hemn Mohammed QADİR
BİR ŞEHİR İKİ DEVLET: OSMANLI VE SAFEVİ KISKACINDA BAĞDAT (XVI‐XVII. YÜZYILLAR) A TWO‐ STATES CITY: BAGHDAD IN THE GRIP OF THE OTTOMANS AND SAFAVIDS IN (16th AND17th CENTURIES)

233‐245
Huriye DALKIRAN ‐ Zuhal ARDA
ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE HOROZ DÖVÜŞÜ TASVİRLERİ COCK‐FIGHTING DEPICTIONS IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING

247‐272
Levent KURU
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE RUMELİ KADILIKLARI (XVI. YÜZYILIN İLK YARISI) RUMELIA KADISHIPS DURING THE REIGN OF SULTAN SULEIMAN, THE MAGNIFICENT (FIRST HALF OF THE XVI. CENTURY)

273‐310
Mahmut AKKOR
MONDROS MÜTAREKESİ’NİN İMZALANMA SÜRECİ VE MÜTAREKE TUTANAKLARINDA BOĞAZLAR KONUSU THE SIGNING PROCESS OF MONDROS ARMISTICE AND THE SUBJECT OF STRAITS IN ARMISTICE REPORTS

311‐339
Mehmet ÇANLI ‐ Abdullah Cüneyt KÜSMEZ
II. MEŞRUTİYETTEN CUMHURİYETE KÜRT KÖKENLİ DR. ŞÜKRÜ MEHMET (SEKBAN)’IN İNGİLİZLERLE OLAN İLİŞKİLERİ THE RELATIONSHIP OF KURDISH ORIGIN DR. SUKRU MEHMET (SEKBAN) WITH BRITISH FROM SECOND CONSTITUTIONAL ERA TO REPUBLIC PERIOD

341‐360
Melek SARI GÜVEN
“OSMANLI DEVLETİ’NDE MADENLER, MADENCİLİK VE MADENLERİN İŞLETİLMESİ” KONULARINDA YAYINLANMIŞ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (1931‐2019) PUBLISHED BIBLIOGRAPHY STUDIES IN TURKISH (1931‐2019) ABOUT ʺMINES, MINING AND MINING OPERATIONS IN THE OTTOMAN STATEʺ

361‐370
Mustafa KISA ‐Levent CİVCİK
MİZANPAJ TASARIMINDA KULLANILAN RENKLERİN İNSAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ EFFECTS OF COLORS USED IN DESIGN ON HUMAN PERCEPTION IN DESIGN STUDIES

371‐384
Sedad BEŠLIJA
OSMANLI YÖNETİM FELSEFESİ ÇERÇEVESİNDE İSTİMÂLET TATBİKÂTI: 15‐16. YÜZYIL BOSNA‐HERSEK ÖRNEĞİ İSTİMÂLET PRACTICE UNDER OTTOMAN GOVERNING PHILOSOHY: 15TH AND 16TH CENTURY BOSNIAN EXAMPLE

385‐408
Şeyda ÖZÇELİK
ARAZİ, TABİİYET VE İSTİMLÂK KANUNLARI’NA GÖRE OSMANLI KADINININ MİRAS EDİNİMİ VE AKTARIMI THE ACQUISITION AND TRANSFER OF THE HERITAGE OF THE OTTOMAN WOMAN ACCORDING TO THE LAND, THE NATIONALITY LAWS AND THE EXPROPRIATION

409‐428
Ümit ESER
OSMANLI‐SONRASI ULUS‐İNŞA SÜRECİNİN EDEBİYATTA YANSIMALARI: İVAN VAZOV’UN BOYUNDURUK ALTINDA’SI REFLECTIONS OF NATION‐BUILDING PROCESS OVER THE LITERATURE IN THE POST‐OTTOMAN PERIOD: UNDER THE YOKE BY IVAN VAZOV

429‐454
Yaşar ÖZÜÇETİN
BÜYÜKELÇİ HÜSREV GEREDE’NİN İZLENİM VE İNTİBALARI BAĞLAMINDA YAZILARI VE HİTABELERİNDE ORTAYA KOYDUĞU DÜŞÜNCE VE FİKİRLER AMBASSADOR HÜSREV GEREDE’S IDEAS AND OPINIONS IN HIS WRITINGS AND ADDRESSES/DISCOURSE IN THE CONTEXT OF HIS IMPRESSIONS

455‐471
Zahide AY
16‐17. YÜZYILLAR İRAN’INDA SAFEVİ‐NİZARİ İLİŞKİLERİNİN DİNİ VE SİYASİ ETKİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME A HISTORICAL EVALUATION OVER THE RELIGIOUS AND POLITICAL EFFECTS OF NIZARI‐SAFAVID RELATIONS IN IRAN IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv