Hakemlik Hakkında

Editörlerin Sorumlulukları

 1. Editörler; dergiye gönderilen yazıların değerlendirme sürecini tarafsız bir şekilde yürütmek, hakem değerlendirme sürecini gizli tutmak, Yayın Kurulu ile değerlendirme ve yayın süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımını COPE standartları çerçevesinde uygulamakla sorumludur.
 2. Editörler; dergiye yayımlanmak üzere gönderilen bir yazıya ilişkin mükerrer yayın, dilimleme, intihal, uydurma veri, çıkar çatışması ve haksız yazarlık şüphesi oluştuğunda, COPE tarafından belirlenen standartlara riayet eder.
 3. Dergiye gönderilen yazılar Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak taranır ve bu raporlar Editörler tarafından gözden geçirilir.
 4. Editörler, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayının olup olmadığını, bu durumun makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesini sağlarlar.
 5. Editörler, Alan Editörleri ve Yayın Kurulu, etik ilkeler, değerlendirme süreci ve kör hakemlik gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 6. Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı ve okuyucuların bilgi taleplerini karşılama hususunda gayret gösterir.
 7. Editörler, makale için hakem tespiti sürecinde makale konusunda çalışmalar yapmış hakemleri tercih eder.
 8. Editörler, hakem havuzunu olabildiğince geniş tutmaya ve sürekli güncellenemeye çalışır.
 9. Editörler, makalenin tarafsız bir şekilde ilmî değerlendirmesini sağlamak için hakemler ile yazar(lar) arasında çıkar çatışması-iş birliği olup olmadığını dikkate alır.
 10. Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir.
 11. Editörler, makalelerin süreçlerini belirten bütün kayıtları, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik veya basılı olarak saklarlar.

Hakemlerin Sorumlulukları

 1. Hakem, kendisine gönderilen yazıyı COPE tarafından belirlenen esasları dikkate alarak değerlendirir ve yazıyla ilgili görüşlerini içeren raporu, tanınan süre içerisinde Editör kuruluna iletir.
 2. Makale değerlendirme sürecinde; yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadığı iki taraflı kör hakemlik ilkesi uygulanır.
 3. Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır.
 4. Hakemler yazarlarla, yazarlar da hakemlerle hiçbir suretle iletişim kuramazlar. Makale değerlendirme formları hakem tarafından doldurulur ve metin üzerinde belirtilen notlar vs. Editörler aracılığıyla yazarlara iletilir. Bütün bu süreç titizlik ve gizlilikle yürütülür.
 5. Hakemler uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri kabul etmelidirler.
 6. Hakemler, makale değerlendirmelerini akademik kurallar çerçevesinde yapıcı bir dille yapmalı, hakaret ve düşmanlık içeren yorumlardan kaçınmalıdır.
 7. Hakemler, makalelerin içeriğinin doğruluğu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makaledeki düşüncelerin hakemlerin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

– Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

– Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

– Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

– Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

– Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

Yazarların Sorumlulukları

 1. Yazar(lar), dergiye gönderdiği yazının, derginin benimsediği etik kurallara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.
 2. Yazar(lar), makalenin özgün olduğunu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ve yayım sürecinde olmadığını taahhüt etmelidir.
 3. Yazar(lar), makale yazımı esnasında etik ilkeler çerçevesinde atıf/alıntı yapmalı ve makalede yararlanılan kaynaklar için eksiksiz atıfta bulunmaları/alıntı yapmaları gerekmektedir.
 4. Yazar(lar) hakemlerden gelen düzeltme taleplerini belirtilen süre içerisinde yapmalıdır.

Değerlendirme Süreci

 1. Dergiye gönderilen makale, dergi editörü ve alan editörleri tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla kör hakem ilkesi çerçevesinde iki hakeme gönderilir. Hakemlere makaleyi değerlendirmeleri için bir ay süre verilir. Makale, değerlendirme sonucunda iki hakemden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda dergi yönetimi tarafından uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Raporların olumsuz olması nedeniyle makalenin yayımlanmaması durumunda yazar, herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Hakemler tarafından makalenin olumlu görülmesi ancak düzeltme talep edilmesi durumunda en fazla iki hafta içerisinde yazar gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Hakem raporları olumlu sonuçlanan ve yayımlanmasına karar verilen makalenin yayım süreci bir yılı bulabilmektedir.
 2. Dergiye gönderilen makaleler Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak taranmaktadır. Benzerlik raporu kaynakça hariç alıntılar dâhil %20’nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

TARİHİN PEŞİNDE–Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde editörler, hakemler ve yazarlarla ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da yayımlanmış bir makalede etik olmayan bir durumla karşılaşılması hâlinde sutarihinpesinde@hotmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

PEER REVİEW

Editors’ Role and Responsibilities

 1. The role of editor is to carry out the process of the articles sending to the journal in an objective way during the evaluation of the articles. The referee process should be carried out confidential by the editors. The editors are responsible for sharing information about the evaluation and publication processes with the Editorial Board within the framework of COPE standards.
 2. The editors are bound to abide by the standards determined by the COPE when they find the following consequences such as double publication, slicing, plagiarism, false source, conflict of interest and underserved authorship.
 3. The papers for journal are scanned with a plagiarism programs such as Turnitin or iThenticate and these reports are reviewed by the editors.
 4. If a research ethics committee approval is required for an article, the editors will control the article whether it has an approval or not given by the ethical committee. They also require the ethical documents from the writers and make a request to them to write the ethical information on the text.
 5. Editors, Field Editors and Editorial Board provide the journal policies and guidelines and their implementation process such as ethical principles, peer reviewing process and blind review.
 6. Editors should respond to the authors’, researchers’, and readers’ demands and expectations.
 7.  Editors should choose appropriate referees. Their choice is based on expertise and specific previous experience concerning the article scope.
 8. The editors try to constitute a broad and diverse referee pool and update constantly.
 9.  Editors decide whether there is a conflict of interest or collaboration between the referees and the author(s) to provide an unbiased scientific assessment of the article.
 10. The editor informs the reviewers that the manuscripts are confidential information and that this is a privileged interaction.
 11. Editors keep all records of the article publication process and correspondence in print or in digital form.

Referee’s Role and Responsibilities

 1. The referee reviews the text, considering the principles determined by COPE and sends his/her report on the text to the Editorial Board within the prescribed time.
 2. The double blind review process is used when the authors do not know who the reviewers are during the article evaluation process.
 3. Reviewers must have no conflict of interest with respect to the research, the authors and/or the research funders.
 4. The referees cannot communicate with the authors, and the authors cannot communicate with the referees in any way. Article evaluation forms and the notes marked by the referee will be send to the authors by the editors.
 5. Reviewers are responsible for accepting only papers that are relevant to their area of expertise.
 6. It is the obligation of reviewers to provide relevant feedback on the articles and to refrain from making disrespectful or nasty remarks.
 7. Reviewers should evaluate the accuracy of the content of the articles and their compliance with academic criteria. The viewpoints and perspectives of the articles might be different from the reviewer’s opinion. Reviewers should be careful about this point. Reviewers’ comments on the following aspects are expected while conducting the review.

– Does the manuscript contain new and significant information?

– Does the abstract clearly and accurately describe the content of the manuscript?

– Is the problem significant and concisely stated?

– Are the methods described comprehensively?

– Are the interpretations and consclusions justified by the results?

– Is adequate references made to other Works in the field?

Author’s Role and Responsibilities

 1. The author(s) should check whether the article submitted to the journal complies with the ethical rules, publication principles, and writing rules determined by the journal.
 2. The author(s) should confirm that the article is original and declares that the manuscript has been submitted solely to this journal and is not published or submitted elsewhere.
 3. The author(s) are required to cite within the framework of ethical principles during the writing of the article and to give full citation for the sources used in the article.
 4. Adjustments should be made by the author(s) following the demands from the reviewers within course of time.

Giving Information on the Violation of the Ethical Principles about the Manuscripts

If any violation of ethical principles is noticed by anyone concerning the editors, referees, authors, or articles in The Pursuit of History ‐International Periodical for History and Social Research, you can send an e-mail to the following e-mail address: sutarihinpesinde@hotmail.com.

Review Process

 1. The article sent to the journal is sent to a maximum of two referees by the journal editor / field editors for the purpose of checking its scientific adequacy. The referees are given one month to evaluate the article. The article is published in an appropriate issue by the journal management in line with the positive reports from two referees as a result of the evaluation. In case one referee report is negative while the other is positive, the manuscript is forwarded to a third referee for additional evaluation. A final decision on publication based on the third referee’s report. If the article is not published due to negative reports, the author cannot claim any rights. The referees can accept the publication of the articles but they might require some adjustments. In this condition, the authors should make the adjustments required by the referees in two weeks. The publication process of the article can take up to one year.
 2. The papers for journal are scanned by the Turnitin or iThenticate programs. If the similarity report is more than %20 (except bibliography, including citations) the articles will not be accepted.