Salı, Aralık 6, 2022

Yirmiikinci Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐23
Abdullah BAKIR
MEHMET EMİN BUĞRA’NIN HİNDİSTAN VE AFGANİSTAN’DA DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN VERDİĞİ MÜCADELELER
THE STRUGGLE OF MEHMET EMİN BUĞRA FOR EASTERN TURKESTAN AT INDIA AND AFGHANISTAN

25‐35
Ahmet DALKIRAN‐Tekin BAYRAK
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KEÇİNİN YERİ VE MEHMET BAŞBUĞ RESİMLERİNDEKİ YANSIMALARI
THE PLACE OF GOAT IN TURKISH CULTURE AND IT’S REFLECTIONS IN THE PAINTINGS OF MEHMET BAŞBUĞ

37‐65
Ahmet DÖNMEZ
TANZİMAT, ISLAHAT FERMANLARI VE AVRUPA DEVLETLERİ: İÇERİK, ORTAYA ÇIKIŞ VE TEPKİLER (1839–1856)
EDICTS OF TANZIMAT AND ISLAHAT AND EUROPEAN STATES: CONTENT, ENACTMENT AND THE REACTIONS (1839–1856)

67‐104
Bayram ÜREKLİ‐Koray TELLİ
1715‐1743 YILLARI ARASINDA KONYAʹDA FAALİYET GÖSTEREN MÜKÂRÎ DEVECİLERİ VE GÖREV SAHALARI
CAMEL LEASERS AND THEIR WORKING AREAS IN KONYA BETWEEN 1713–1743

105‐122
Ercimet SARIAY
ANKARA VİLAYETİ’NDE FİRARİ ASKERLER MESELESİ VE FİRARİLERİN DİVAN‐I HARB‐İ ÖRFİ’DE YARGILANMALARI (1914‐1918)
THE ISSUE OF THE FUGITIVE SOLDIERS IN ANKARA PROVINCE AND THEIR JURISDICTION IN DIVAN‐I HARB‐I ORFI (1914‐1918)

123‐169
Hacer KARA ‐ Ayşe ERGİN
CİLT SANATINDA KULLANILAN MADENİ KALIPLAR
METALLIC MOLDS USED IN BINDING BOOKS

171‐188
Hüseyin MUŞMAL ‐ Esmeray YAMAN
KONYA VALİSİ AVLONYALI MEHMET FERİT PAŞA’NIN 1899 YILINDAKİ VİLAYET GEZİSİ RAPORUNA GÖRE KARAMAN İZLENİMLERİ
KARAMAN IMPRESSIONS ACCORDING TO THE REPORT WRITTEN BY THE KONYA GOVERNOR MEHMET FERIT PASHA FROM AVLONIA DURING HIS PROVINCIAL TOUR IN 1899

189‐251
İzzet SAK ‐ Mustafa Fırathan TAŞIN
ŞER‘İYE SİCİLLERİNE GÖRE OSMANLI HUKUKUNDA CİNSEL SUÇLAR: KONYA ÖRNEĞİ (1660‐1740)
SEX CRIMES IN THE OTTOMAN LAW ACCORDING TO COURT RECORDS: THE CASE OF KONYA (1660‐1740)

253‐281
Mahmut AKKOR
THE TİMES GAZETESİNE GÖRE 1919 PARİS VE 1921 LONDRA KONFERANSLARINDA TRAKYA’NIN TAKSİM KONUSU
THRACE’S DIVISION ISSUE AT THE 1919 PARIS AND 1921 LONDON CONFERENCES ACCORDING TO THE TIMES NEWSPAPER

283‐308
Mehmet Ali KAPAR
HZ. MUHAMMED DÖNEMİNDE İKTÂ UYGULAMALARI
IQTA PRACTICES IN PROPHET MOHAMMAD’S PERIOD

309‐336
Mustafa ARIKAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TÜRK ESİRLERİNİN KALEMİNDEN ESARETTE BAYRAM
WRITTEN BY TURKISH PRISONERS IN THE WORLD WAR I THE FEAST DURING THE CAPTIVITY

337‐343
Mustafa KISA ‐ Minel ÖZALAN
YAZI FONTLARI VE KARAKTERLERİNİN KİŞİLER ÜZERİNDEKİ GÖRSEL ALGI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE VISUAL PERCEPTION EFFECTS OF FONTS AND CHARACTERS ON A PERSON

345‐363
Sefer SOLMAZ
SELÇUKLU TARİHİNİN KRONOLOJİ PROBLEMLERİNE BİR ÖRNEK: SELÇUK BEY’İN CEND’E GÖÇ TARİHİ MESELESİ
AN EXAMPLE OF THE CHRONOLOGICAL PROBLEMS OF SELJUK HISTORY: THE MATTER OF SELJUK BEG’S IMMIGRATION DATE TO JAND

365‐384
Seher BULUT ‐ Mevlüt BULUT
İSRAİL–ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA ASKERİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF THE RELATIONS BETWEEN THE MILITARY TECHNOLOGY TRANSFER BETWEEN THE PUBLIC REPUBLIC OF ISRAEL AND CHINA

385‐417
Serkan ÖZER
MISIR’IN HÂKİMİYETİ İÇİN VERİLEN MÜCADELELER (1161‐1169)
THE STRUGGLES FOR THE DOMINATION OF EGYPT (1161‐1169)

419‐432
Şerife ŞİMŞEK
27 MAYIS ARA DÖNEMİNDE İBADET DİLİNİ TÜRKÇELEŞTİRME GİRİŞİMLERİ VE MÜDAHALEYE DAİR DİNÎ BİR OKUMA OLARAK HUTBELER
ATTEMPTS TO MAKE LANGUAGE OF WORSHIP TURKISH AND KHUTBAHS AS RELIGIOUS READINGS RELATED TO INTERVENTION DURING THE INTERIM PERIOD OF 27 MAY

433‐454
Turan AÇIK
İMPARATORLUĞUN “EFENDİ”LERİ: MÜDERRİSLERİN OSMANLI ŞEHİR HAYATINDAKİ FONKSİYONLARI (17. ve 18. Yüzyıllara Dair)
“LORDS/EFENDIS” OF THE EMPIRE: FUNCTIONS OF MUDERRIS IN OTTOMAN CITY LIFE (17th and 18th Centuries)

455‐480
Yüksel KAŞTAN ‐ Necmi UYANIK
TÜRK ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NUN ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİNİN I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI‐ ALMANYA MÜTTEFİKLİĞİNE ETKİSİ
HOW TURKISH RESEARCH COMMISSION’S STUDY VISIT TO GERMANY EFFECTED THE OTTOMAN‐GERMANY ALLIANCE PRIOR TO THE WORLD WAR I

481‐505
Zehra ODABAŞI
TÂCEDDİN PERVÂNE (d?‐ö. 1238) VE TÂCÜ’L‐VEZİR KÜLLİYESİ
TÂCEDDİN PERVÂNE (b?‐d. 1238) AND TÂCÜ’L‐VEZİR COMPLEX

507‐522
(ÇEVİRİ)
Çeviren: Selim KARAGÖZ
ÜNLÜ TATAR ARKEOLOG VE TARİHÇİ ALFRED HASANOVİÇ HALİKOV (1929‐1994)
(Fayaz Şaripoviç Hucin, Zufar Gumaroviç Şakirov)

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv