สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

Yirminci Sayı - Tarihin Peşinde
Pazartesi, Ekim 2, 2023

Yirminci Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐15
Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU ‐ Osman TUGAY
OSMANLI DÖNEMİNDE HEKİM YAKUP PAŞA’NIN FATİH SULTAN MEHMET İÇİN YAPTIĞI İLAÇLARDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER* 

MEDICINAL PLANTS USED BY YAKUP PASHA THE PHYSICIAN IN REMEDI‐ES FOR MEHMET II IN THE OTTOMAN PERIOD

17‐39
Arda BAŞ
1958 TÜRKİYE‐İSRAİL PERİFERİK ANLAŞMASI 

TURKEY‐ISRAEL PERIPHERAL PACT OF 1958

41‐77
Bülent KARA
HIYANET‐İ VATANİYE KANUNU MÜZAKERELERİ BAĞLAMINDA DENEYİM VE MESLEKİ EĞİTİMİN MİLLETVEKİLİ KONUŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR İNCELEME 

A REVIEW FOR THE EFFECTS OF EXPERIENCE AND PROFESSIONAL EDU‐CATION ON THE SPEECHES OF PARLAMENTARIES IN THE CONTEX OF THE LAW OF TREASON

79‐115
Celal METİN
İNKILABI ÖLÇMEK: ATATÜRK DÖNEMİNDE İDEOLOJİ ARAYI‐ŞI, TÜRK İNKILAP TARİHİ DERSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, ÖĞRETİMİ VE ÖLÇME‐DEĞERLENDİRMESİ 

MEASURING THE REVOLUTION: SEEKING IDEOLOGY IN ATATÜRKʹS PERIOD, THE EMERGENCE OF TURKISH REVOLUTION HISTORY COURSE, TEACHING AND MEASUREMENT‐EVALUATION

117‐138
Cemal GÜVEN
MÎSÂK‐I MİLLÎ: TÜRKİYE’NİN İSTİKLÂL VE İSTİKBÂL ESASLARI 

NATIONAL PACT: INDEPENDENCE AND FUTURE BASIS OF TURKEY

139‐176
Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK ‐ Doç. Dr. Ayhan DOĞAN
TÜRKİYE’DE “EĞİTİM TARİHİ” ALANINDA HAZIRLANMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ 

AN INVESTIGATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS SUBMITTED TO THE DISCIPLINE OF “HISTORY OF EDUCATION” IN TURKEY

177‐210
Hacer KARA
KONYA MEVLÂNA MÜZESİ’NDE BULUNAN FİGÜRLÜ CİLTLER 

FIGURATIVE BINDINGS IN KONYA MEVLANA MUSEUM

211‐233
Hikmet Zeki KAPCI ‐ İmren AYDIN
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE–ABD İLİŞKİLERİNDE PETROL (1950–1960) 

OIL IN TURKEY‐USA RELATIONS DURING DEMOCRATIC PARTY PERIOD (1950‐1960)

235‐267
Hüseyin MUŞMAL ‐ Esra SEMİZ
OSMANLI DEVLETİ’NDE KUDUZ HASTALIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ: KONYA ÖRNEĞİ 

HYDROPHOBIA AND ITS TREATMENT PROCESS IN THE XIX th CENTURY IN THE OTTOMAN STATE: THE CASE OF KONYA

269‐303
M. Hakan ÖZÇELİK ‐ Mustafa GÜNEŞ
BİR 27 MAYIS TAHLİLİ: SİLAHLI KUVVETLER BİRLİĞİ 

AN ANALYSIS OF MAY 27: THE ARMED FORCES UNION

305‐317
Mehmet TEMEL ‐ Berke TEMEL
1899‐1902 YILLARINA AİT İSTANBUL ÖLÜM İSTATİSTİK DEFTERLERİ VE SAĞLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ 

THE DEATH STATISTICS BOOKS BELONGING TO THE PERIOD 1899‐1902 AND THEIR IMPORTANCE IN THE HISTORY OF HEALTH

319‐337
Mehmet YILMAZ
1831 VE 1844 SAYIMLARINA GÖRE BEYŞEHİR KAZASINDA NÜFUS DAĞILIMLARI 

POPULATION DISTRIBUTION OF BEYŞEHİR DISTRICT ACCORDING TO 1831 AND 1844 CENSUSES

339‐350
Mevlüt BULUT
ALTI GÜN VE YOM KİPPUR SAVAŞININ MODERN İSRAİL KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

EFFECTS OF THE SIX DAY AND YOM KIPPUR WARS ON THE IDENTITY OF MODERN ISRAEL

351‐365
M. Mert ASLAN ‐ Muhammet ERBAY
TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASINDA SİYASAL PARTİLERİN İLETİŞİM POLİTİKALARINDA DİNÎ SÖYLEMİN ROLÜ 

THE ROLE OF RELIGIOUS DISCOURSE IN THE COMMUNICATION POLICIES OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY AFTER THE YEARS OF 2000

367‐383
Murat ZENGİN
MELİKÜ’L‐MUZAFFER ZEYNEDDİN HACCÎ DÖNEMİNDE MEMLÜKLER 

MAMLUKS DURING al‐MALIK al‐MUZAFFAR al‐ZAYN ad‐DIN HAJJI

385‐404
Mustafa ARSLAN
USE OF ALEXANDER THE GREAT’S NAME AS İSKENDER IN TODAY’S TURKEY 

BÜYÜK İSKENDER’İN ADININ (ALEKSANDROS) İSKENDER OLARAK GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE KULLANILMASI

405‐428
Muzaffer YILMAZ
MALATYA ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI 

MALATYA RECRUITING OFFICE

429‐461
Ömer TOKUŞ
TABERİSTÂN DAĞLARININ MELİKLERİ “BÂVENDÎLER” (45‐750/665‐1349) 

THE RULERS OF THE TABERISTAN MOUNTAINS: BAWANDIDS (45‐750/665‐1349)

463‐476
Reha KILIÇHAN ‐ Harun ÇALHAN
MUTFAK ŞEFLERİNİN İŞTEN KAYNAKLI GERGİNLİKLERİ İLE İŞ‐AİLE ÇATIŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK‐FAMILY CONFLICTS AND JOB INDUCED TENSIONS OF CHEFS

477‐503
S. Gül GÜNEŞ ‐ Ayşe Selin DÜLGER
KIRSAL REKREASYONDA EĞİTİCİ AKTİVİTELERİN TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ANKARA‐GÜDÜL TAHTACIÖRENCİK ÖRNEĞİ 

THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RURAL RECREATION IN TERMS OF AGRICULTURE SUSTAINABILITY: THE CASE OF ANKARA‐GÜDÜL TAHTACIÖRENCİK

505‐519
Sefer SOLMAZ
BAŞHÜYÜK KARAÇAY‐MALKAR TÜRKLERİNİN DOĞUM ÂDET VE GELENEKLERİ 

BIRTH CUSTOMS AND TRADITIONS OF KARACHAY‐MALKAR TURKS IN BASHUYUK

521‐557
Seher BULUT
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’ POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM 

THE REFLECTIONS OF THE SYRIAN CRISIS ON ISRAEL: ISRAELS RED LINE POLICY AND ITS TRANSFORMATION

559‐584
Tamer NALBANT
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ DÖNEMİNDE KURULAN İNKILÂP MAHKEMELERİ 

REVOLUTION COURTS WHICH WERE ESTABLISHED IN THE ERA OF THE NATIONAL UNITY COMMITTEE

585‐600
Yakup KAYA
1957 GENEL SEÇİMLERİNİN TÜRK SİYASİ YAŞAMINA YANSIMALARI 

REFLECTIONS OF 1957 GENERAL ELECTIONS ON TURKISH POLITICAL LIFE

601‐624
Yasin COŞKUN
CIA’İN DEĞERLENDİRMELERİ IŞIĞINDA I. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ANALİZ (1983‐1987) 

AN ANALYSIS OF THE FIRST TURGUT ÖZAL GOVERNMENT’S FOREIGN POLICY IN THE LIGHT OF CIA’S EVALUATIONS (1983‐1987)

625‐649
Yunus İNCE
“MATBAANIN OSMANLI TOPRAKLARINA GEÇ GELMESİNİN” MÜSEBBİBİNİ ARAMAK YA DA ESKİ BİR TARTIŞMAYA DÂHİL OLMAK 

SEARCHING THE PERPETRATOR OF “THE LATE ADOPTION OF THE PRINTING PRESS IN THE OTTOMAN STATE” OR INVOLVING IN AN OLD DEBATE

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv