Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, etik ilke ve değerler hususunda Committee of Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/) tarafından belirlenen ölçütleri ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde Yönergesi’nde (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) belirlenen esasları dikkate alır.

Editörlerin Sorumlulukları

 1. Editörler; dergiye gönderilen yazıların değerlendirme sürecini tarafsız bir şekilde yürütmek, hakem değerlendirme sürecini gizli tutmak, Yayın Kurulu ile değerlendirme ve yayın süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımını COPE standartları çerçevesinde uygulamakla sorumludur.
 2. Editörler; dergiye yayımlanmak üzere gönderilen bir yazıya ilişkin mükerrer yayın, dilimleme, intihal, uydurma veri, çıkar çatışması ve haksız yazarlık şüphesi oluştuğunda, COPE tarafından belirlenen standartlara riayet eder.
 3. Dergiye gönderilen yazılar Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak taranır ve bu raporlar Editörler tarafından gözden geçirilir.
 4. Editörler, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayının olup olmadığını, bu durumun makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesini sağlarlar.
 5. Editörler ve Alan Editörleri, makalelerle ilgili ilgili görüş bildirirken makalelerin alana katkısı, özgün değeri ve dergi amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
 6. Editörler, Alan Editörleri ve Yayın Kurulu, etik ilkeler, değerlendirme süreci ve kör hakemlik gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 7. Dergiye gönderilen ve araştırma ve yayın etiği ihlali tespit edilen yazılar Editörler tarafından reddedilir. İlgili yazıdaki araştırma ve yayın etiği ihlali yayım sonrasında tespit edilirse de yazı yayından kaldırılır.
 8. Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı ve okuyucuların bilgi taleplerini karşılama hususunda gayret gösterir.
 9. Editörler, makale için hakem tespiti sürecinde makale konusunda çalışmalar yapmış hakemleri tercih eder.
 10. Editörler, hakem havuzunu olabildiğince geniş tutmaya ve sürekli güncellenemeye çalışır.
 11. Editörler, makalenin tarafsız bir şekilde ilmî değerlendirmesini sağlamak için hakemler ile yazar(lar) arasında çıkar çatışması-iş birliği olup olmadığını dikkate alır.
 12. Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir.
 13. Editörler, yayın sürecinde Alan Editörler ve Yayın Kurulu ile belirli aralıklarla toplantılar yapar.
 14. Editörler, makalelerin fikrî mülkiyet haklarını korur ve ihlal durumunda derginin ve yazarların haklarını müdafaa eder.
 15. Editörler, makalelerin süreçlerini belirten bütün kayıtları, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik veya basılı olarak saklarlar.

YAZIM KURALLARI

 1. Makalelerin başında, 100 ile 150 kelime arasında özet metin ve en az 4 en fazla 5 kelimelik anahtar sözcükler bulunmalıdır. Türkçe makalelerde, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin yanı sıra, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde ise, Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 2. Eski harfli metinler Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu fontun da gönderilmesi gerekmektedir. Metin içinde kullanılan resim, harita vb. materyallerin “.jpg / .tiff” uzantılı kayıtları da ayrıca eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.
 3. Yazılar; Times New Roman karakterinde, 11 punto (dipnotlarda 9 punto) büyüklüğünde olmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm olmak üzere, 1,2 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
 4. Dergiye gönderilen yazılarda kelime sayısı aralığı 3000-15000 olmalıdır. (Belirtilen aralığı aşan yazılar ön inceleme sonrası yazarlarına iade edilecektir.)
 5. Bir makalede sıra ile öz/özet, giriş, ana metin, sonuç, kaynaklar ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makaledeki tüm başlıklar, -kaynaklar ve ekler hariç- koyu yazılmalı ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Kaynaklar ve Ekler başlıkları ise koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.
 6. Dergide Chicago Manual of Style dipnot sistemi kullanılır.
 7. Dipnotlar, 9 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı olmalıdır. Metinde atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlar noktalama işaretinden sonra konulmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde, düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra age., agm., veya agt. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir. Dipnot gösterimi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi olmalıdır.

Dipnot Örnekleri

Arşiv Belgeleri

İlk atıfta:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Sonraki atıflarda: BOA., DH. EUM. 1. ŞB., 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Gazeteler

İlk atıfta: “Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], Nu: 163, s. 3- 4. Kitaplar

İlk atıfta: Mehmet Genç, Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021, s. 125. Sonraki atıflarda: Genç, age., s. 123.

Yazarın birden fazla eseri olması halinde, sonraki dipnotlarda: Genç, Devlet ve Ekonomi, s. 123. (Doktora ve Yüksek Lisans tezlerine atıf yapılırken kitaplara atıflardaki usul esas alınır. İlaveten tezin yayımlanıp yayımlanmadığı belirtilir. Kısaltma olarak agt. -adı geçen tez- kullanılır.) 14/27

Makaleler

İlk atıfta: Feridun M. Emecen, “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, C LXXXIV/S. 300, (2020), s. 545.

Sonraki atıflarda: Emecen, agm., s. 545.

Yazarın birden fazla makalesi olması halinde, sonraki dipnotlarda:

Emecen, “Konur Alp” s. 545.

(Ansiklopedi maddeleri, bildiri kitapları ve kitap bölümleri için de makale dipnot usulü geçerlidir.)

İnternet Kaynakları

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleriharitalari/, (Erişim tarihi: 27.02.2022).

Kaynaklar:

Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı, sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir:

Kaynaklar İçin Örnekler

Arşiv Belgeleri için:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5; 2/5; 5/7.

Gazeteler için:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], Nu: 163, s. 3- 4.

Kitaplar İçin: GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.

Makaleler-Ansiklopedi Maddeleri, Bildiri Kitapları ve Kitap Bölümleri İçin: EMECEN, Feridun M., “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, C LXXXIV/S. 300, (2020), s. 543-558. BEYDİLLİ, Kemal, “Yeniçeri”, İslam Ansiklopedisi, C 43, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s. 450-462. İNALCIK, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ed. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 29-56.

İnternet Kaynakları

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleriharitalari/, (Erişim tarihi: 27.02.2022).

Hakemlerin Sorumlulukları

 1. Hakem, kendisine gönderilen yazıyı COPE tarafından belirlenen esasları dikkate alarak değerlendirir ve yazıyla ilgili görüşlerini içeren raporu, tanınan süre içerisinde Editör kuruluna iletir.
 2. Makale değerlendirme sürecinde; yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadığı iki taraflı kör hakemlik ilkesi uygulanır.
 3. Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır.
 4. Hakemler yazarlarla, yazarlar da hakemlerle hiçbir suretle iletişim kuramazlar. Makale değerlendirme formları hakem tarafından doldurulur ve metin üzerinde belirtilen notlar vs. Editörler aracılığıyla yazarlara iletilir. Bütün bu süreç titizlik ve gizlilikle yürütülür.
 5. Hakemler uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri kabul etmelidirler.
 6. Hakemler, makale değerlendirmelerini akademik kurallar çerçevesinde yapıcı bir dille yapmalı, hakaret ve düşmanlık içeren yorumlardan kaçınmalıdır.
 7. Hakemler, makalelerin içeriğinin doğruluğu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makaledeki düşüncelerin hakemlerin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.
 • Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
 • Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?
 • Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?
 • Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

 Yazarların Sorumlulukları

 1. Yazar(lar), dergiye gönderdiği yazının, derginin benimsediği etik kurallara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.
 2. Yazar(lar), makalenin özgün olduğunu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ve yayım sürecinde olmadığını taahhüt etmelidir.
 3. Yazar(lar), makale yazımı esnasında etik ilkeler çerçevesinde atıf/alıntı yapmalı ve makalede yararlanılan kaynaklar için eksiksiz atıfta bulunmaları/alıntı yapmaları gerekmektedir.
 4. Makalede katkısı olmayan kişilerin adları yazar olarak yazılmamalıdır. Makale yazarları başvuru esnasında belirtilmeli ve yayım sürecine giren makalede yazar sırası değiştirme, yazar ekleme ve yazar çıkartma önerisinde bulunulmamalıdır.
 5. Yazar(lar) hakemlerden gelen düzeltme taleplerini belirtilen süre içerisinde yapmalıdır.
 6. Yazar(lar), makale başvurusu ile birlikte Turnitin veya iThenticate benzerlik raporu almalıdır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

TARİHİN PEŞİNDE–Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde editörler, hakemler ve yazarlarla ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da yayımlanmış bir makalede etik olmayan bir durumla karşılaşılması hâlinde info@tarihinpesinde.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

YAYIN İLKELERİ

 1. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Pursuit Of History International Periodical For History And Social Research-, uluslararası hakemli bir dergi olup, bahar ve güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
 2. Dergide Tarih-Türk tarihi ağırlıklı olmak üzere sosyal bilimler alanında olan araştırma makalesi, derleme, çeviri ve kitap tanıtımları yayımlanır.
 3. Dergiye gönderilen makalelerin bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, özgün, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getirmeyen yazılar ön inceleme aşamasında reddedilir.
 4. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan tebliğler başka bir yerde yayımlanmamış olması ve makale içinde sunulduğu sempozyum adı, yeri, tarihi vb. belirtilmek kaydıyla yayımlanabilir.
 5. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yayımlanan makalenin içeriği ve eklerinin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir. Makale için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar dergi lehine makalelerinin telif hakkından feragat ettiklerini kabul ederler.
 6. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde ilgili yayın etiği ilkelerine riayet edilmeli, tez danışmanı, tez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Ayrıca tezin künyesi kaynakçaya eklenmelidir.
 7. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 8. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazıların başvurusu, derginin, dergi sistemi/iletişim adresi aracılığıyla yapılır ve yayım süreci dergi internet sitesindeki Yayın Takibi sekmesinden takip edilir.
 9. Yazılarda yazar unvanı, adı soyadı, görev yaptığı kurum, e‐mail adresi ve ORCID No. bulunmamalı ve yazara dair ilgili bilgiler aşağıda belirtilen iletişim adresi üzerinden gönderilmelidir. Yine her türlü haberleşme aşağıda belirtilen iletişim adresinden yapılmalıdır.
 10. Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
 11. Dergiye gönderilen makale, dergi editörü ve alan editörleri tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla kör hakem ilkesi çerçevesinde iki hakeme gönderilir. Hakemlere makaleyi değerlendirmeleri için bir ay süre verilir. Makale, değerlendirme sonucunda iki hakemden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda dergi yönetimi tarafından uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Raporların olumsuz olması nedeniyle makalenin yayımlanmaması durumunda yazar, herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Hakemler tarafından makalenin olumlu görülmesi ancak düzeltme talep edilmesi durumunda en fazla iki hafta içerisinde yazar gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Hakem raporları olumlu sonuçlanan ve yayımlanmasına karar verilen makalenin yayım süreci bir yılı bulabilmektedir.
 12. Dergiye gönderilen makaleler Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak taranmaktadır. Benzerlik raporu kaynakça hariç alıntılar dâhil %20’nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Dergi Editörü, yayınlanmak üzere gönderilen ve yayına kabul edilen yazılarda editöryal düzeltmeler yapmak hakkına sahiptir.
 14. Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı dergi Editörüne aittir. Yazılar, Editörden izin alınmaksınız basılı veya elektronik olarak başka bir yerde yayımlanamaz.
 15. Süreli yayınımız elektronik basımı yapılan bir dergidir.

ETHICAL PRINCIPLES AND PUBLICATION POLICY

The Pursuit of History International Periodical For History And Social Research is based on the criteria set by the Committee of Publication Ethics (COPE) (https://publicationethics.org/) on ethical principles and values, and in the Directive of YÖK Scientific Research and Publication Ethics (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) takes into account the determined principles.

Editors’ Role and Responsibilities

 1. The role of editor is to carry out the process of the articles sending to the journal in an objective way during the evaluation of the articles. The referee process should be carried out confidential by the editors. The editors are responsible for sharing information about the evaluation and publication processes with the Editorial Board within the framework of COPE standards.
 2. The editors are bound to abide by the standards determined by the COPE when they find the following consequences such as double publication, slicing, plagiarism, false source, conflict of interest and underserved authorship.
 3. The papers for journal are scanned with a plagiarism programs such as Turnitin or iThenticate and these reports are reviewed by the editors.
 4. If a research ethics committee approval is required for an article, the editors will control the article whether it has an approval or not given by the ethical committee. They also require the ethical documents from the writers and make a request to them to write the ethical information on the text.
 5. Editors and field editors pay regard to the contributions of the texts to the academic fields, their original value, and the principles and scope of the journal.
 6. Editors, Field Editors and Editorial Board provide the journal policies and guidelines and their implementation process such as ethical principles, peer reviewing process and blind review.
 7. If a violation of publication ethics is noticed in the texts, the texts will be refused by the editors. If a violation of publication ethics is noticed after the text has been published, the text will be removed from the journal.
 8. Editors should respond to the authors’, researchers’, and readers’ demands and expectations.
 9. Editors should choose appropriate referees. Their choice is based on expertise and specific previous experience concerning the article scope.
 10. The editors try to constitute a broad and diverse referee pool and update constantly.
 11. Editors decide whether there is a conflict of interest or collaboration between the referees and the author(s) to provide an unbiased scientific assessment of the article.
 12. The editor informs the reviewers that the manuscripts are confidential information and that this is a privileged interaction.
 13. The editors interact with the field editors and the editorial board on a regular basis during the publication process.
 14. Editors guarantee the intellectual property rights of articles and defend the journal’s and authors’ rights in the event of violation.
 15. Editors keep all records of the article publication process and correspondence in print or in digital form.

WRITING RULES

 1. At the beginning of the article, there should be an abstract between 100 and 180 words and 4-5 keywords. An English abstract and keywords should be included in Turkish articles, in addition to the Turkish abstract and keywords. Articles written in English should contain Turkish abstract and keywords, as well.
 2. Old-letter texts must be written in Universal Word or similar programs. If a special font is used, the font in question must be sent along with the document. Records of pictures, maps, etc. materials used in the text with the extension “.jpg / .tiff” should also be attached. Care should be taken to ensure that such documents have a resolution suitable for the printing technique (at least 300 pixels) and are large enough not to exceed the page area. It should be noted that such documents should have a resolution (at least 300 pixels) suitable for the printing technique and a size that does not exceed the page area.
 3. Manuscripts should be in Times New Roman, 11 pt (9 pt for footnotes) and spelling should not be done at the end of the line. The page layout should be in A4 size, the margins should be 2,5 cm from the right, left, top and bottom, with 1.2 line spacing, aligned on both sides and the space between the paragraphs, before and after the paragraph should be 3 pt, and the page number should be given. Instead of the “TAB” key at the beginning of the paragraph, the “ENTER” or “RETURN” key should be used. Punctuation marks should be written adjacent to the words before them. A oneletter space should be left after the aforementioned signs.
 4. The number of words in the articles sent to the journal should be 3000-15000. (Manuscripts exceeding the specified range will be returned to their authors after preliminary review.)
 5. An article should contain an abstract, introduction, main text, conclusion, references and appendices (if available) in order. All headings in the article -except for references and appendices- should be written in bold and the first letters should be capitalized. References and appendices titles should be written in bold and capital letters, as well.
 6. The Chicago Manual of Style footnote system is used in the journal.
 7. Footnotes should be written in 9 point full spacing. Its alignment should be justified. References in the text should be numbered starting from 1 as footnotes at the bottom of the page. Footnotes should be placed after the punctuations marks. Except this, no citation should be made in the text. When citing references in footnotes, the names of the books and journals should be italicized, and the names of the articles should be given in quotation marks. In the footnotes, the full reference should be given in the first place, then abbreviations such as ibid. should be written in abbreviations determined by the author. If more than one book or article by an author is used, after the first use of the second work, the surname of the author, followed by the full or abbreviated name of the book or article should be given. Where multi-author references are first mentioned, all authors should be written, and then abbreviated. Footnote notation should be as in the examples below.

Footnote Examples

Archival Materials:

In the first mention:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

In subsequent references:

BOA., DH. EUM. 1. ŞB., 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Newspapers:

In the first mention:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], No: 163, s. 3-4.

Books:

In the first mention: Mehmet Genç, Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi, Ötüken Publication, İstanbul 2021, p. 125.

In subsequent references:

Genç, ibid., p. 123.

If the author has more than one work, in the subsequent footnotes: Genç, Devlet ve Ekonomi, p. 123.

(While citing MA/MS and PhD dissertations, method book footnotes method is used. For abbreviations, ‘ibid.’ is used.)

Articles:

At first reference:

Feridun M. Emecen, “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, I LXXXIV/V. 300, (2020), p. 545.

In subsequent references:

Emecen, ibid., p. 545.

If the author has more than one article, in the following footnotes:

Emecen, “Konur Alp” p. 545. (Article footnote method is also valid for encyclopedia articles, proceedings book and book chapters.)

Internet Resources:

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleriharitalari/, (Date of access: 27.02.2022).

References: The sources and researches used in the articles should be shown under this heading at the end of the article. References should start on a new page under this heading, only the references cited in the text should be included, and should be arranged alphabetically according to the surnames of the authors:

Examples for Resources Archival Documents:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5; 2/5; 5/7.

Newspapers:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], No: 163, s. 3-4.

Books:

GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Publication, İstanbul 2021. İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, trans. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.

Articles-Encyclopedia Articles, Proceedings Book and Book Chapters:

EMECEN, Feridun M., “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, Issue LXXXIV/V. 300, (2020), p. 543-558.

BEYDİLLİ, Kemal, “Yeniçeri”, İslam Ansiklopedisi, C 43, Türkiye Diyanet Vakfı Publications, İstanbul 2013, p. 450-462.

İNALCIK, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Edt. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Publications, İstanbul 2011, p. 29-56.

Internet Resources:

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleriharitalari/, (Date of access: 27.02.2022).

Referee’s Role and Responsibilities

 1. The referee reviews the text, considering the principles determined by COPE and sends his/her report on the text to the Editorial Board within the prescribed time.
 2. The double blind review process is used when the authors do not know who the reviewers are during the article evaluation process.
 3. Reviewers must have no conflict of interest with respect to the research, the authors and/or the research funders.
 4. The referees cannot communicate with the authors, and the authors cannot communicate with the referees in any way. Article evaluation forms and the notes marked by the referee will be send to the authors by the editors.
 5. Reviewers are responsible for accepting only papers that are relevant to their area of expertise.
 6. It is the obligation of reviewers to provide relevant feedback on the articles and to refrain from making disrespectful or nasty remarks.
 7. Reviewers should evaluate the accuracy of the content of the articles and their compliance with academic criteria. The viewpoints and perspectives of the articles might be different from the reviewer’s opinion. Reviewers should be careful about this point. Reviewers’ comments on the following aspects are expected while conducting the review.
 • Does the manuscript contain new and significant information?
 • Does the abstract clearly and accurately describe the content of the manuscript?
 • Is the problem significant and concisely stated?
 • Are the methods described comprehensively?
 • Are the interpretations and consclusions justified by the results?
 • Is adequate references made to other Works in the field?

Author’s Role and Responsibilities

 1. The author(s) should check whether the article submitted to the journal complies with the ethical rules, publication principles, and writing rules determined by the journal.
 2. The author(s) should confirm that the article is original and declares that the manuscript has been submitted solely to this journal and is not published or submitted elsewhere.
 3. The author(s) are required to cite within the framework of ethical principles during the writing of the article and to give full citation for the sources used in the article.
 4. Names of authors who have not contributed to that paper shouldn’t be written as the authors. The name of the author should be mentioned at the time of application. During the publication process no suggestions should be made to add an author name, to eliminate an author name and to change author’s position.
 5. Adjustments should be made by the author(s) following the demands from the reviewers within course of time.
 6. Turnitin or iThenticate reports are required during the article submission process.

Giving Information on the Violation of the Ethical Principles about the Manuscripts

If any violation of ethical principles is noticed by anyone concerning the editors, referees, authors, or articles in The Pursuit of History ‐International Periodical for History and Social Research, you can send an e-mail to the following e-mail address: info@tarihinpesinde.com

PUBLICATION PRINCIPLES

 1. The Pursuit of History International Periodical for History and Social Research is an international peer-reviewed journal published twice a year, in spring and fall.
 2. Research articles, compilations, translations, and book reviews in the field of social sciences, mainly history-Turkish history, are published in the journal.
 3. The articles submitted to the journal must comply with the scientific research criteria, be original, bring novelty to the field, and not have been published elsewhere. Manuscripts that do not fulfill these conditions are rejected at the preliminary evaluation stage.
 4. Papers presented at national and international symposiums can be published, provided that they have not been published elsewhere and the name, place, date etc. of the symposium in which they are presented are stated in the article.
 5. The responsibility for the contents and appendixes of papers rests with the authors. No royalties are paid to the authors for the papers. The authors agree to forego the royalties.
 6. In the articles created from master’s and doctoral theses, the principles of publication ethics should be respected. The thesis advisor, thesis title and thesis type should be indicated with footnotes. In addition, the bibliography of the thesis should be added to the bibliography.
 7. The publication language of the journal is Turkish and English.
 8. The application of the manuscripts prepared in accordance with the spelling rules is made through the journal system/contact address of the journal, and the publication process is followed from the “Publication Tracking tab” on the journal website.
 9. The Author’s title, name, surname, institution, e-mail address, and ORCID no. and all the relevant information about the author should be sent via the contact address given below. All kinds of communication should be made from the contact address given below.
 10. The Turkish Language Association (Türk Dil Kurumu -TDK) spelling guide is taken as a basis for the writing of Turkish articles.
 11. The article sent to the journal is sent to a maximum of two referees by the journal editor / field editors for the purpose of checking its scientific adequacy. The referees are given one month to evaluate the article. The article is published in an appropriate issue by the journal management in line with the positive reports from two referees as a result of the evaluation. In case one referee report is negative while the other is positive, the manuscript is forwarded to a third referee for additional evaluation. A final decision on publication based on the third referee’s report. If the article is not published due to negative reports, the author cannot claim any rights. The referees can accept the publication of the articles but they might require some adjustments. In this condition, the authors should make the adjustments required by the referees in two weeks. The publication process of the article can take up to one year.
 12. The papers for journal are scanned by the Turnitin or iThenticate programs. If the similarity report is more than %20 (except bibliography, including citations) the articles will not be accepted.
 13. The Editor of the Journal has the right to make editorial corrections in the articles submitted for publication and accepted for publication.
 14. The copyright of the articles published in the journal belongs to the editor of the Journal. Manuscripts cannot be published elsewhere in print or electronically without the permission of the editor.
 15. Our periodical is an electronically published journal.