Yazım Kuralları

MAKALE BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 YAZIM KURALLARI

 1. Makalelerin başında, 80 ile 100 kelime arasında özet metin ve en az 4 en fazla 5 kelimelik anahtar sözcükler bulunmalıdır. Türkçe makalelerde, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin yanı sıra, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde ise, Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 2. Eski harfli metinler Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu fontun da gönderilmesi gerekmektedir. Metin içinde kullanılan resim, harita vb. materyallerin “.jpg / .tiff” uzantılı kayıtları da ayrıca eklenmelidir. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir.
 3. Yazılar; Times New Roman karakterinde, 11 punto (dipnotlarda 9 punto) büyüklüğünde olmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm olmak üzere, 1,2 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
 4. Dergiye gönderilen yazılarda kelime sayısı aralığı 3000-15000 olmalıdır. (Belirtilen aralığı aşan yazılar ön inceleme sonrası yazarlarına iade edilecektir.)
 5. Bir makalede sıra ile öz/özet, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalede ana başlıkların tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Ara başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. Alt başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak, başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilecektir.
 6. Dergide Chicago Manual of Style dipnot sistemi kullanılır.
 7. Dipnotlar, 9 punto tam aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı olmalıdır. Metinde atıflar sayfa altında dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlar noktalama işaretinden sonra konulmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde, düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra , agm., veya agt. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir. Dipnot gösterimi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi olmalıdır.

DİPNOT İÇİN ÖRNEKLER

Arşiv Belgeleri

İlk atıfta:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Sonraki atıflarda:

BOA., DH. EUM. 1. ŞB., 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Gazeteler

İlk atıfta:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], Nu: 163, s. 3-4.

Kitaplar

İlk atıfta:

Mehmet Genç, Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021, s. 125.

Sonraki atıflarda:

Genç, age., s. 123.

Yazarın birden fazla eseri olması halinde, sonraki dipnotlarda:

Genç, Devlet ve Ekonomi, s. 123.

(Doktora ve Yüksek Lisans tezlerine atıf yapılırken kitaplara atıflardaki usul esas alınır. İlaveten tezin yayımlanıp yayımlanmadığı belirtilir. Kısaltma olarak agt. -adı geçen tez- kullanılır.)

Makaleler

İlk atıfta:

Feridun M. Emecen, “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, C LXXXIV/S. 300, (2020), s. 545.

Sonraki atıflarda:

Emecen, agm., s. 545.

Yazarın birden fazla makalesi olması halinde, sonraki dipnotlarda:

Emecen, “Konur Alp” s. 545.

(Ansiklopedi maddeleri, bildiri kitapları ve kitap bölümleri için de makale dipnot usulü geçerlidir.)

İnternet Kaynakları

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleri-haritalari/, (Erişim tarihi: 27.02.2022).

Kaynaklar: Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynaklar, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı, sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir:

KAYNAKLAR İÇİN ÖRNEKLER

Arşiv Belgeleri için:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5; 2/5; 5/7.

Gazeteler için:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], Nu: 163, s. 3-4.

Kitaplar İçin:

GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021.

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.

Makaleler-Ansiklopedi Maddeleri, Bildiri Kitapları ve Kitap Bölümleri İçin:

EMECEN, Feridun M., “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, C LXXXIV/S. 300, (2020), s. 543-558.

BEYDİLLİ, Kemal, “Yeniçeri”, İslam Ansiklopedisi, C 43, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s. 450-462.

İNALCIK, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ed. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 29-56.

İnternet Kaynakları

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleri-haritalari/, (Erişim tarihi: 27.02.2022).

Yazışma Adresi:

Necmi UYANIK

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

SÜ. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi, Selçuklu/KONYA

Tel: 0.332.2231423

E-posta: sutarihinpesinde@hotmail.com

WRITING RULES

 1. At the beginning of the article, there should be an abstract between 80 and 100 words and 4-5 keywords. An English abstract and keywords should be included in Turkish articles, in addition to the Turkish abstract and keywords. Articles written in English should contain Turkish abstract and keywords, as well.
 2. Old-letter texts must be written in Universal Word or similar programs. If a special font is used, the font in question must be sent along with the document. Records of pictures, maps, etc. materials used in the text with the extension “.jpg / .tiff” should also be attached. Care should be taken to ensure that such documents have a resolution suitable for the printing technique (at least 300 pixels) and are large enough not to exceed the page area. It should be noted that such documents should have a resolution (at least 300 pixels) suitable for the printing technique and a size that does not exceed the page area.
 3. Manuscripts should be in Times New Roman, 11 pt (9 pt for footnotes) and spelling should not be done at the end of the line. The page layout should be in A4 size, the margins should be 2,5 cm from the right, left, top and bottom, with 1.2 line spacing, aligned on both sides and the space between the paragraphs, before and after the paragraph should be 3 pt, and the page number should be given. Instead of the “TAB” key at the beginning of the paragraph, the “ENTER” or “RETURN” key should be used. Punctuation marks should be written adjacent to the words before them. A one-letter space should be left after the aforementioned signs.
 4. The number of words in the articles sent to the journal should be 3000-15000. (Manuscripts exceeding the specified range will be returned to their authors after preliminary review.)
 5. An article should contain the abstract, introduction, main text, conclusion, bibliography and (if any) appendices in order. All main headings in the article should be written in capital letters and in bold. All subheadings will be written in bold; and the first letter of each word will be capitalized and and a carriage return will be placed at the end of the title.
 6. The Chicago Manual of Style footnote system is used in the journal.
 7. Footnotes should be written in 9 point full spacing. Its alignment should be justified. References in the text should be numbered starting from 1 as footnotes at the bottom of the page. Footnotes should be placed after the punctuations marks. Except this, no citation should be made in the text. When citing references in footnotes, the names of the books and journals should be italicized, and the names of the articles should be given in quotation marks. In the footnotes, the full reference should be given in the first place, then abbreviations such as ibid. should be written in abbreviations determined by the author. If more than one book or article by an author is used, after the first use of the second work, the surname of the author, followed by the full or abbreviated name of the book or article should be given. Where multi-author references are first mentioned, all authors should be written, and then abbreviated. Footnote notation should be as in the examples below.

Footnote Examples

Archival Materials:

In the first mention:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

In subsequent references:

BOA., DH. EUM. 1. ŞB., 1/5, 25 Teşrinievvel 1325.

Newspapers:

In the first mention:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], No: 163, s. 3-4.

Books:

In the first mention:

Mehmet Genç, Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi, Ötüken Publication, İstanbul 2021, p. 125.

In subsequent references:

Genç, ibid., p. 123.

If the author has more than one work, in the subsequent footnotes:

Genç, Devlet ve Ekonomi, p. 123.

(While citing MA/MS and PhD dissertations, method book footnotes method is used. For abbreviations, ‘ibid.’ is used.)

Articles:

At first reference:

Feridun M. Emecen, “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, I LXXXIV/V. 300, (2020), p. 545.

In subsequent references:

Emecen, ibid., p. 545.

If the author has more than one article, in the following footnotes:

Emecen, “Konur Alp” p. 545.

(Article footnote method is also valid for encyclopedia articles, proceedings book and book chapters.)

Internet Resources

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleri-haritalari/, (Date of access: 27.02.2022).

References: The sources and researches used in the articles should be shown under this heading at the end of the article. References should start on a new page under this heading, only the references cited in the text should be included, and should be arranged alphabetically according to the surnames of the authors:

Examples for Resources

Archival Documents:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Dâhiliye Nezareti, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti Birinci Şube Belgeleri (DH. EUM. 1. ŞB.), 1/5; 2/5; 5/7.

Newspapers:

“Fedâkarân-ı Millet Cemiyeti”, Tanin, 1 Kânunusani 1324 [14 Ocak 1909], No: 163, s. 3-4.

Books:

GENÇ, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Publication, İstanbul 2021.

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, trans. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.

Articles-Encyclopedia Articles, Proceedings Book and Book Chapters:

EMECEN, Feridun M., “Konur Alp Gazi’nin Kimliği ve Faaliyetlerine Dair Bilinirliğin Sınırları”, Belleten, Issue LXXXIV/V. 300, (2020), p. 543-558.

BEYDİLLİ, Kemal, “Yeniçeri”, İslam Ansiklopedisi, C 43, Türkiye Diyanet Vakfı Publications, İstanbul 2013, p. 450-462.

İNALCIK, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Edt. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Publications, İstanbul 2011, p. 29-56.

Internet Resources:

https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/osmanli-devleti-anadolu-ve-rumeli-vilayetleri-haritalari/, (Date of access: 27.02.2022).

Correspondence Address:

Necmi UYANIK

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

SÜ. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi, Selçuklu/KONYA

Tel: 0.332.2231423

E-mail: sutarihinpesinde@hotmail.com