Pazartesi, Mart 4, 2024

Onbeşinci Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐22
Atiye EMİROĞLU
CUMHURİYET DÖNEMİ DARBELERİN TÜRK DEMOKRASİSİ VE
ÇAĞDAŞLAŞMASINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE IMPACTS OF MILITARY COUPS ON TURKISH DEMOCRACY AND (POLITICAL)
MODERNISATION

23‐54
Ayşe ÖZKAN
BALKAN SAVAŞLARI’NDA SIRPLARIN MÜSLÜMANLARA YÖNELİK GAYRİ
İNSANÎ UYGULAMALARI
INHUMAN TREATMENTS OF SERBIANS AGAINST MUSLIMS DURING THE BALKAN
WARS

55‐93
Erdem ÇANAK
MERSİN HALKEVİ ve FAALİYETLERİ (1933‐1951)
MERSIN PEOPLE’S HOUSE AND ITS ACTIVITIES (1933‐1951)

95‐128
Erhan Berat FINDIKLI
UĞUR TANYELİ’NİN MİMARLIK TARİHYAZIMINDA BARINMA KÜLTÜRÜNÜN,
ÖZEL VE KAMUSAL ALANIN JENEOLOJİSİ
THE GENEALOGY OF WOHNKULTUR AND PUBLIC/PRIVATE BINARY IN UĞUR
TANYELI’S ARCHITECTURAL HISTORIOGRAPHY

129‐153
Erol EVCİN
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE TURİZMİNDE YARATTIĞI FIRSATLAR
OPPORTUNITIES WHICH WORLD WAR TWO CREATED IN TURKISH TOURISM

155‐183
Fatih TUĞLUOĞLU
DEMOKRAT PARTİNİN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU VE ZİLE
HADİSESİ(17 EKİM 1958)
THE LAW OF MEETINGS AND DEMONSTRATIONS OF DEMOCRATIC PARTY AND
INCIDENTS OF ZILE (OCTOBER 17 1958)

185‐206
Ferihan POLAT ‐ Gündüz DERER
MUHAFAZAKÂRLIK VE FEMİNİZM KISKACINDA BİR İSİM: FATMA ALİYE
HANIM
A FIGURE BETWWEN CONSERVATISM AND FEMINISM GRAPPLES: FATMA ALIYE
HANIM

207‐230
Gurban HÜSEYNOV
MERV TARİHİNE İLİŞKİN
ON THE HISTORY OF MERV

231‐255
Mehmet BALYEMEZ
KIBRIS TÜRK İŞÇİLERİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA
ÖRGÜTLENMELERİ
THE ORGANIZATION OF TURKISH CYPRIOT WORKERS DURING THE SECOND
WORLD WAR

257‐278
Mustafa AKBEL
TEREKE KAYITLARINDAN HAREKETLE YENİÇERİLERİN SOSYO‐EKONOMİK
DURUMLARI
SOCIO‐ECONOMIC STATUS OF JANISSARIES IN PROBATE INVENTORY RECORDS

279‐300
Mustafa ÖZTÜRK
MOSKOVA PENCERESİNDEN SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN AFRİKA POLİTİKASI
(1945‐1991)
THE AFRICAN POLICY OF SOVIET UNION FROM THE ASPECT OF MOSCOW

301‐327
Akın ÇELİK ‐ Mustafa SELÇUK
TARAFLARIN BASININDA KUTÜ’L AMARE ZAFERİ
THE TRIUMPH OF KUT’ÜL AMARE IN THE PARTIES’ PRESS

329‐359
Mustafa ÇETİNASLAN
KONYA SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ’NDE SERGİLENEN VAKIF ŞAMDANLAR
DONATED CANDLESTICKS WHICH ARE EXHIBITED AT KONYA SAHIP ATA
FOUNDATION MUSEUM

361‐385
Muttalip ŞİMŞEK
ANKARA SANCAĞIʹNDA YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLERİN EĞİTİM‐ÖĞRETİM
FAALİYETLERİ (19. YÜZYILIN SONLARI İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA)
EDUCATION‐TEACHING ACTIVITIES OF NON‐MUSLIMS LIVING AT THE DISTRICTS
OF ANKARA (FROM THE LATE 19thCENTURY TO THE EARLY 20thCENTURY)

387‐424
Necmi UYANIK ‐ Yüksel KAŞTAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SEYRİNDE RAPOR VE MEKTUPLARIN ROLÜ
THE ROLE OF THE REPORT AND LETTERS IN THE COURSE OF THE FIRST WORLD
WAR

425‐444
Ramazan ATA
ANADOLU TÜRK‐İSLAM MEDENİYETİ VE DAYANDIĞI TEMELLER
ANATOLIAN TURKISH‐ISLAMIC CIVILIZATION AND ITS FOUNDATIONS

445‐473
Yusuf SAĞIR
OSMANLI SU VAKIFLARI
OTTOMANESE WATER FOUNDATIONS

475‐502
Yüksel KAŞTAN
FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YAHUDİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN OLUŞUMUNDA
“CHOWEWE ZİON”, “BNEI BRITH” VE “ESRA”CEMİYETLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF ʺCHOWEWE ZIONʺ, ʺBNEI BRITH ʺ AND ʺESRAʺ FRATERNITIES IN THE
FORMATION OF JEWISH NATIONALISM IN THE PALESTINIAN TERRITORY

503‐513
KİTAP TANITIMI
Bayram ÜREKLİ
Harold James, Krupp: Bir Alman Efsanesi ve Küresel Şirketi
HAROLD James (2011): Krupp: Deutsche Legende und globales Unternehmen

515‐519
KİTAP TANITIMI
Necmi UYANIK
Fatih Mehmet Berk, Iconiumlu Azizler
Fatih Mehmet Berk, Saints of Iconium

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv