Pazartesi, Mart 4, 2024

Ondördüncü Sayı

sayi14

İÇİNDEKİLER

127

JANDARMA ER KARAMANLI MEVLÜT’ÜN ŞEYH SAİD İSYANI HATIRALARI THE GENDARMERIE PRIVATE KARAMANLI MEVLÜT’S MEMORIES ABOUT THE REBELLION OF SHAIKH SAİD

Ahmet ATALAY

2950

MOĞOL‐İLHANLI TAHAKKÜMÜNDEN BAĞIMSIZLIĞA GİDEN SÜREÇTE MEMLÛK SULTANI NÂSIR MUHAMMED

B. KALAVUN’UN ANADOLU BEYLİKLERİ İLE MÜNASEBETLERİ

THE MAMLUK SULTAN NÂS IR MUHAMMAD B. QALAWUN’S RELATIONS HIP WITH ANATOLIAN PRINCIPALITIES IN THE PROCES S THAT THEY GAINED INDEPENDENCE FROM DOMINATION OF THE MONGOL‐ILKHANID

Ahmet SAĞLAM

5169

TARİHSEL BOYUTUYLA TÜRKÇE‐ ÇİNCE DEYİM VE ATASÖZLERİNDE HEDİYELEŞMENİN KÜLTÜRLERARASI İLİŞKİSİ

CROS S ‐CULTURAL RELATION OF GIFT GIVING IN TURKIS H‐CHINES E PROVERBS AND IDIOMS FROM A HIS TORICAL PERS PECT IVE

Dursun KÖSE

71100

AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN KALEMİNDEN DÜNYA TARİHİNİN KISA BİR TASVİRİ

A DEPICTION OF THE WORLD HIS TORY FROM AHMED MİDHAT EFENDİ’S POINT OF V IEW

Emrah YLDIZ

101128

ATATÜRK DÖNEMİNDE ADANA ( SEYHAN) VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK YAPISI DEMOGRAPHICS OF THE PROVINCE OF ADANA (S EYHAN) DURING ATATURK’S RULE

Erdem ÇANAK ‐ Ahmet YEŞİL

129182

TÜRK HARP TARİHİNİN ÖNCÜ İSMİ (BURSALI) MEHMED NİHAD BEY, ESERLERİ

VE TARİHÇİLİĞİ

(BURS ALI) MEHMED NİHAD BEY, THE LEADING NAME OF THE TURKIS H WAR HIS TORY, HIS WORKS AND HIS ANNALIS TIC APPROACH

Hakan BACANLI

183212

NİZAM‐ I CEDİD’ İN ANADOLU’DA UYGULANMASINA DAİR BİR TEFTİŞ RAPORU (1806)

AN INS PECT ION REPORT ON APPLICATION OF NİZAM‐I CEDİD ON ANATOLIA (1806)

Hamit ŞAFAKCI

213237

TÜRKİYEDE ULUSALCI MÜZİK VE BİR OPERA ESERİ OLARAK ‘AŞK‐ I MEMNU’

NATIONALIS T MUS IC IN TURKEY AND ‘AŞ K‐I MEMNU’ AS AN OPERA WORK

Hilmi YAZICI ‐ Z. Seçkin GÖKBUDAK

239255

TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA SOSYAL BİR ZÜMRE: RİNDLER

A SOCIAL COMMUNIT Y IN TURKIS H SELJUKS: THE RINDS

İsmail ÇİFTCİOĞLU

257275

PANİSLAMİZİM’İN ETKİ ALANI ÇERÇEVESİNDE ÇİN’E GÖNDERİLEN ENVER PAŞA VE HEYETİNİN FAALİYETLERİ

ACTIVIT IES OF ENVER PAS HA AND HIS DELEGATE WHO WERE SENT TO CHİNA

WITHIN THE SCOPE OF PAN IS LAMIS M EFFECT

Mehmet ÇELİK

277298

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN KÜTAHYA TEŞKİLATLANMASI VE FAALİYETLERİ

ACTIVIT IES AND ORGANIZATION OF FREE REPUBLIC PART Y IN KUTAHYA

Mehmet PINAR

299336

FENÂ MECLİSİNDE BEKÂ BULANLAR ‐ ANADOLU’NUN AYKIRI ZÜMRELERİ

ÜZERİNE BİR İNCELEME

THOS E WHO BECOME ETERNAL IN THE SPRITUAL ANNIHILATION S YNOD ‐ AN ANALYS IS ON THE HETERODOX GROUPS OF ANATOLIA

Muhammet ZEYBEK

337354

TARHUNTAŠŠADAKİ SU KÜLTÜ MEKÂNLARI

WATER CULT SPACES IN TARHUNTAŠ Š A

Murat TURGUT

355374

SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK‐ABD İLİŞKİLERİNDE BÖLGESEL İTTİFAKLAR (1990–2000)

REIGIONAL ALLIANCES IN TURKIS H‐US A RELATIONS AFTER THE COLD WAR (1990–2000)

Mustafa Edip ÇELİK

355374

ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ JCAG‐ARA VE FAALİYETLERİ (1975‐1986)

ARMENIAN TERRORIS T ORGANİZATION JCAG‐ARA AND ITS ACTIV ITIES (1975‐1986)

Mustafa SARI

375405

HİNT MÜSLÜMANLARININ DÜŞÜNCE DÜNYASINDA SİYASAL ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

POLIT ICAL RES OLUTION QUES T IN THE WORLD OF THOUGHT OF INDIAN MUS LIMS

Nagehan ELEMANA

407436

FRANSIZ DİPLOMAT BOISLECOMTE’A GÖRE MEHMED ALİ PAŞA İSYANI DÖNEMİNDE OSMANLI TİCARETİ (1833‐1834)

OTTOMAN TRADE DURING THE REVOLT OF MEHMED ALI PAS HA ACCORDING TO FRENCH DIPLOMAT BOIS LECOMPTE

Özr YILMAZ ‐ Aslı ŞENOL GHEBANTANİ

479485

KİTAP TANITIMI

BOOK REVIEW

Naciye BOZDOĞAN

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv