สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์

Ondokuzuncu Sayı - Tarihin Peşinde
Pazartesi, Ekim 2, 2023

Ondokuzuncu Sayı

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐31
Ahmet DALKIRAN
ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE HAYVAN MÜCADELE SAHNELERİ
ANIMAL STRUGGLE SCENES IN CONTEMPORARY TURKISH PAINTING

33‐59
Aslı ALTANLAR ‐ Duygu KALKAN AÇIKKAPI
IDENTITY CRISIS THROUGH THE CULTURAL HERITAGE‐TOURISM DILEMMAS
OF THE HISTORICAL NEIGHBOURHOODS AND CHALLENGES THAT LOCAL
COMMUNITIES ARE FACING
KÜLTÜREL MİRAS‐TURİZM İKİLEMİNDEKİ TARİHİ MAHALLELERİN KİMLİK
BUNALIMI VEMAHALLE SAKİNLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

61‐84
Ayşe ZAMACI
ONLAR DA ŞEHİT OLDU DEMEK AH… MEŞRUTİYET DÖNEMİ ÇOCUK
MECMUALARINDA OSMANLI’NIN İLK HAVA ŞEHİTLERİ
SO THEY WERE MARTYRED, AH!… THE FIRST AVIATION MARTYRS OF THE
OTTOMAN IN THE CHILDREN’S PERIODICALS OF THE CONSTITUTIONALIST
PERIOD

85‐105
Burak ASLANMİRZA
İKTİSADIN BİLİMSELLEŞMESİ VE PROFESYONELLEŞMESİ: KİMDİR, NE
DÜŞÜNÜR İBRAHİM FAZIL PELİN?
SCIENTIFICATION AND PROFESSIONALIZATION IN ECONOMICS: IBRAHIM FAZIL
PELIN AND HIS ECONOMIC THOUGHT

107‐123
Cemile TEKİN
BOSNA‐HERSEK ULEMASININ TÜRK HUKUK İNKILABINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF BOSNIA‐HERZEGOVINIAN INTELLECTUALS OVER TURKISH LAW
REFORM

125‐153
K. Honoré BANIDJE ‐ Çağatay BENHÜR
THE INSTRUMENTALISATION OF THE HISTORY: THE BENIN’S AGGRESSION ON
16th JANUARY 1977 AND THE MEMORY OF THE VICTIMS
TARİHİN ARAÇSALLAŞTIRILMASI: 16 OCAK 1977 BENİN ÇATIŞMASI VE
KURBANLARIN HATIRASI

155‐184
Erkan AYGÖR ‐ Hacer KARA
RUMİ VE PALMET MOTİFLERİYLE SÜSLENEN I. ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ
KONYA ÇEŞMELERİ
KONYA FOUNTAINS OF THE 1st NATIONAL ARCHITECTURAL PERIOD
ORNAMENTED WITH RUMI AND PALMET MOTIFS

185‐226
Ersoy TOPUZKANAMIŞ
OSMANLI DÖNEMİ İLK MODERN İDADİ PROGRAMLARINDA TÜRKÇE EĞİTİMİ:
1892 YILI ÖRNEĞİ
TURKISH EDUCATION IN THE FIRST MODERN IDADI CURRICULA OF THE
OTTOMAN PERIOD: THE SAMPLE OF YEAR 1892

227‐245
Eyyub ŞİMŞEK
KUZEY AFRIKA’DA FRANSIZLARA KARŞI DIPLOMATIK BIR MANEVRA: AHMED
ATA BEY’IN TUNUS VE TRABLUSGARP MISYONU (1852‐1853)
A DEMARCHE AGAINST THE FRENCH IN NORTH AFRICA: AHMED ATA BEY’S
TUNUSIA AND TRIPOLI MISSIONS (1852‐1853)

247‐268
Fatih VAROL ‐ Çağatay ÜNÜSAN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ KAPSAMINDA KONYA’YA GELEN
TURİSTLERİN İMAJ ALGISI
IMAGE PERCEPTION OF TOURISTS COMING TO KONYA IN THE CONTEXT OF
SUSTAINABLE CULTURAL HERITAGE TOURISM

269‐286
Fatma Nurcan SERT
PARİS’TE ORSAY MÜZESİ İZLENİMLERİ
IMPRESSIONS OF THE ORSAY MUSEUM IN PARIS

287‐310
Gamze TOPRAK ‐ Seyit YÖRE
TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖRÜN KLASİK MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME
BİÇİMLERİ
SUPPORT FORMS OF PRIVATE SECTOR TO CLASSICAL MUSIC EVENTS IN TURKEY

311‐352
Gürhan YELLİCE
ENOSİS Mİ TAM BAĞIMSIZLIK MI? KIBRIS CUMHURİYETİNİN
KURULMASINDAN “İLK BÖLÜNMEYE” ATİNA‐LEFKOŞA İLİŞKİLERİ (1960‐1964)
ENOSIS OR COMPLETE INDEPENDENCE? THE ATHENS‐NICOSIA RELATIONS FROM
THE ESTABLISHMENT OF THE CYPRUS REPUBLIC UNTIL THE “FIRST PARTITION”,
1960‐1964

353‐378
Hacı Mehmet DURANOĞLU ‐ Mehmet Ali SEVİMLİ
ATALAY TAŞDİKEN SİNEMASINDA BEYŞEHİR VE YÖRESİ MEKÂN KULLANIMI
VE KÜLTÜREL ÖGELER
BEYŞEHİR AND VİCİNİTY LANDSCAPES AND CULTURAL PATTERNS IN ATALAY
TAŞDİKEN’S CİNEMATOGRAPHY

379‐399
İzzet SAK
HÂDİM KÜTÜPHÂNESİ VE BÂNÎSİ MESELESİ
THE ISSUE OF HÂDİM LIBRARY AND ITS FOUNDER

401‐431
Muttalip ŞİMŞEK
OSMANLI DEVLETİʹNDE NAKÎBÜLEŞRAFLIK MÜESSESESİ VE BU MÜESSESEYE
BAĞLI KAYMAKAMLIKLAR (19. YÜZYIL)
NAQIB OF ASHRAFS INSTITUTION IN THE OTTOMAN EMPIRE AND GOVERNORS
UNDER THIS INSTITUTION (19th CENTURY)

433‐459
Mürsel BAYRAM ‐ Cihat TANIŞ
MÜSTESNA ORTAKLIK: TÜRKİYE‐FİLDİŞİ SAHİLİ İLİŞKİLERİ
AN EXCEPTIONAL PARTNERSHIP: TURKEY‐COTE D’IVOIRE RELATIONS

461‐479
Arif CABBAROV ‐ Necmi UYANIK
XVIII. YÜZYILIN SONLARI‐ XIX. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ‐ŞEKİ
HANLIĞI İLİŞKİLERİ
THE RELATIONSHIP OF SHEKI KHANATE AND OTTOMAN STATE BETWEEN LATE
XVIII AND EARLY XIX CENTURY

481‐491
Oktay NAR
TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE BEYŞEHİR YER ADLARINDA KADIN
WOMEN IN TURKISH CULTURE AND PLACE NAMES OF BEYŞEHİR

493‐513
Vedat KANAT
OSMANLI‐RUS DİPLOMASİSİNDE BİR KRİZ: UKRAYNA KAZAKLARI (1768‐1792)
A CRISIS ON OTTOMAN‐RUSSIAN DIPLOMACY: THE UKRAINIAN COSSACKS
(1768‐1792)

515‐540
Yakup KAYA ‐ Hüseyin ŞAHİN
TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETLERİ DÖNEMİ
THE PERIOD OF NATIONALIST FRONT GOVERNMENTS IN THE TURKISH POLITICAL
LIFE

541‐570
Zafer KARADEMİR
XVIII. YÜZYILDA OSMANLI ÜLKESİNDE KİREÇ ÜRETİMİ ve TÜKETİMİ
THE LIME PRODUCTION and CONSUMPTION IN THE OTTOMAN COUNTRY IN THE
18TH CENTURY

571‐590
Zekiye TUNÇ
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA KAĞANIN VASIFLARI VE GÖREVLERİ
THE QUALIFICATIONS and DUTIES of KHAGAN in OLD TURKIC INSCRIPTIONS

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv