Pazartesi, Mart 4, 2024

Onsekizinci Sayı

İÇİNDEKİLER

1‐23
Ahmet YURTSEVEN
XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA BOYABAT KAZASI KÖYLERİNİN SOSYAL DURUMU
THE SOCIAL STATUS OF THE VILLAGES OF BOYABAT TOWNSHIP IN THE MID XIX CENTURY

25‐42
Ali ERKEN
SOĞUK SAVAŞIN KURUMSAL ARAÇLARI: ODTÜ VE ROBERT KOLEJİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1950‐1970
INSTITUTIONAL TOOLS OF COLD WAR: METU AND ROBERT COLLEGE
ENGINEERING FACULTY, 1950‐1970

43‐52
Ali ÖZCAN
IV. TUTHALİYA’NIN KÜLT REFORMU
THE CULT REFORM BY TUTHALIYA IV

53‐69
Atiye EMİROĞLU ‐ Necmi UYANIK
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İMAM‐HATİP
OKULLARI
IMAM‐HATIP SCHOOLS IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS EDUCATION DURING THE
PERIOD OF DEMOCRAT PARTY

71‐87
Çağatay BENHÜR
DEMOKRAT PARTİNİN İKTİDARA GELİŞİNDEN STALİN’İN ÖLÜMÜNE KADAR
TÜRK‐SOVYET İLİŞKİLERİ (1950‐1953)
TURKISH‐SOVIET RELATIONS FROM THE DEMOCRATIC PARTY COMING TO POWER
UNTIL THE DEATH OF STALIN (1950‐1953)

89‐116
Emrah ÇETİN
SİCİLL‐İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE BARTIN DOĞUMLU MEMURLAR
OFFICERS BORN IN BARTIN ACCORDING TO SICILL‐I AHVÂL REGISTERS

117‐136
Ersin MÜEZZİNOĞLU ‐ Yakup KAYA
MİLLİ MÜCADELE SONRASINDA TÜRK KADININA SİYASAL HAKLAR
TANINMASINA YÖNELİK ARAYIŞLAR (1923‐1924)
SEARCHES AIMED AT GIVING POLITICAL RIGHTS TO TURKISH WOMEN AFTER
NATIONAL STRUGGLE (1923‐1924)

137‐159
Gürsoy ŞAHİN
SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI‐ABD İLİŞKİLERİNE FARKLI
BİR BAKIŞ: AMERİKA’NIN KEŞFİNİN 400’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ VE
OSMANLI DEVLETİ
A DIFFERENT PERSPECTIVE ON THE RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN STATE
AND THE USA DURING THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMID II: THE EVENTS OF
400th ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF AMERICA AND THE OTTOMAN STATE

161‐196
Hacer KARA
KONYA’DA ÜRETİLEN OSMANLI CİLTLERİ
THE OTTOMAN BOOK BINDINGS PRODUCED IN KONYA

197‐229
Hasan GÜRKAN
TÜRKİYE’DE İLKOKULLARDA TARİH ÖĞRETİMİ: DERS KİTAPLARI
ÖRNEĞİ (1869‐1920)
HISTORY TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY: AN EXAMPLE OF HISTORY
COURSE BOOKS (1869‐1920)

231‐247
Kerim SARIÇELİK
OSMANLI DEVLETİ’NDE AVARIZ VARİDATININ MAARİFE DEVREDİLMESİ
THE ASSIGNMENT OF THE “AVARIZ” REVENUES TO THE MINISTRY OF
EDUCATION IN THE OTTOMAN EMPIRE

249‐265
Mehmet Ali HACIGÖKMEN
MANUEL MAVROZOMES VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNE HİZMETİ
MANUEL MAVROZOMES AND HIS SERVICE TO SULTANATE OF RUM

267‐293
Mehmet ŞİMŞİR
CAHİLİYE DÖNEMİ ARAPLARINDA PARA VE İLK İSLÂM PARALARININ
TEDAVÜLE GİRİŞ SÜRECİ
COIN IN THE ARABS OF IGNORANCE PERIOD AND THE PROCESS OF THE
ENTERENCE OF FIRST ISLAMIC MONEY TO THE CIRCULATION

295‐317
Murat KILIÇ
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA DİNİN DENETLENMESİ VE MUHAFAZASI
MESELESİ
THE STATE SUPERVISION AND MAINTENANCE OF RELIGION ISSUE DURING THE
FIRST YEARS OF TURKISH REPUBLIC

319‐336
Necmi UYANIK ‐ Hacı Mehmet DURANOĞLU
II. ABDÜLHAMİD’İN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KONGRE
KÜTÜPHANESİ’NE GÖNDERDİĞİ FOTOĞRAF ALBÜMLERİ VE BU ALBÜMLERDE
YERALAN KONYA FOTOĞRAFLARI
PHOTOGRAPH ALBUMS SENT TO THE UNITED STATES LIBRARY OF CONGRESS BY
ABDULHAMID II AND THE PHOTOS OF KONYA WITHIN THESE ALBUMS

337‐366
H. Seçkin ÇELİK
İDEAL YURTTAŞ YETİŞTİRMEDE ROL MODEL OLARAK KAHRAMANLAR: II.
MEŞRUTİYETTEN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNE KAHRAMAN TİPLERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
HEROES AS ROLE‐MODELS FOR RAISING THE IDEAL CITIZENS: AN EXAMINATION
ON THE HERO TYPES FROM THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA TO THE EARLY
REPUBLICAN ERA

367‐385
Tugay ARAT
KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA KONYA
KONYA IN THE CONTEXT OF CULTURE TOURISM

387‐397
Toğrul HALİLOV
NAHÇIVAN’IN SON TUNÇ ÇAĞI KIL KAPLARI ÜZERİNDEKİ GEOMETRİK
DESENLERİN YAYILIM ALANI VE ANLAMI HAKKINDA?
ON THE MEANING AND SPREAD AREA OF GEOMETRIC FIGURES OF LATE BRONZE
AGE NAKHCHIVAN POTTERY

399‐416
Ümran Ozan KARAHAN
HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİNDE BATI ANADOLU’DAKİ YAHUDİ
YERLEŞMELERİ VE HAKLARI
SETTLEMENTS AND RIGHTS OF THE JEWS IN THE WEST ANATOLIA IN THE
HELLENISTIC AND ROMAN PERIOD

417‐428
Yahya BAŞKAN
KARAMANOĞULLARI SARAYI
PALACE OF KARAMANOGULLARI

429‐451
Yusuf YILDIZ
18. YÜZYILDA RUSYA’NIN KUZEY KAFKASKA’YI HRİSTİYANLAŞTIRMA
POLİTİKASI
THE CHIRISTIANIZATION POLICY OF RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS IN THE
18TH CENTURY

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Arşiv