Yirminci Sayı
TP20

TPdergi_12Kapak_Print

İÇİNDEKİLER

1‐15
Ahu CAVLAZOĞLU DAVULCU ‐ Osman TUGAY
OSMANLI DÖNEMİNDE HEKİM YAKUP PAŞA’NIN FATİH SULTAN MEHMET İÇİN
YAPTIĞI İLAÇLARDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER
MEDICINAL PLANTS USED BY YAKUP PASHA THE PHYSICIAN IN REMEDI‐ES FOR
MEHMET II IN THE OTTOMAN PERIOD

17‐30
Arda BAŞ
1958 TÜRKİYE‐İSRAİL PERİFERİK ANLAŞMASI
TURKEY‐ISRAEL PERIPHERAL PACT OF 1958

31‐67
Bülent KARA
HIYANET‐İ VATANİYE KANUNU MÜZAKERELERİ BAĞLAMINDA DENEYİM VE
MESLEKİ EĞİTİMİN MİLLETVEKİLİ KONUŞMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR
BİR İNCELEME
A REVIEW FOR THE EFFECTS OF EXPERIENCE AND PROFESSIONAL EDU‐CATION
ON THE SPEECHES OF PARLAMENTARIES IN THE CONTEX OF THE LAW OF
TREASON

69‐105
Celal METİN
İNKILABI ÖLÇMEK: ATATÜRK DÖNEMİNDE İDEOLOJİ ARAYI‐ŞI, TÜRK İNKILAP
TARİHİ DERSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, ÖĞRETİMİ VE ÖLÇME‐DEĞERLENDİRMESİ
MEASURING THE REVOLUTION: SEEKING IDEOLOGY IN ATATÜRKʹS PERIOD, THE
EMERGENCE OF TURKISH REVOLUTION HISTORY COURSE, TEACHING AND
MEASUREMENT‐EVALUATION

107‐128
Cemal GÜVEN
MÎSÂK‐I MİLLÎ: TÜRKİYE’NİN İSTİKLÂL VE İSTİKBÂL ESASLARI
NATIONAL PACT: INDEPENDENCE AND FUTURE BASIS OF TURKEY

129‐166
Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK ‐ Doç. Dr. Ayhan DOĞAN
TÜRKİYE’DE “EĞİTİM TARİHİ” ALANINDA HAZIRLANMIŞ DOKTORA
TEZLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE DOCTORAL DISSERTATIONS SUBMITTED TO THE
DISCIPLINE OF “HISTORY OF EDUCATION” IN TURKEY

167‐200
Hacer KARA
KONYA MEVLÂNA MÜZESİ’NDE BULUNAN FİGÜRLÜ CİLTLER
FIGURATIVE BINDINGS IN KONYA MEVLANA MUSE

201‐224
Hikmet Zeki KAPCI ‐ İmren AYDIN
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE–ABD İLİŞKİLERİNDE PETROL
(1950–1960)
OIL IN TURKEY‐USA RELATIONS DURING DEMOCRATIC PARTY PERIOD (1950‐1960)

225‐257
Hüseyin MUŞMAL ‐ Esra SEMİZ
OSMANLI DEVLETİ’NDE KUDUZ HASTALIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ: KONYA
ÖRNEĞİ
HYDROPHOBIA AND ITS TREATMENT PROCESS IN THE XIX th CENTURY IN THE
OTTOMAN STATE: THE CASE OF KONYA

259‐296
M. Hakan ÖZÇELİK ‐ Mustafa GÜNEŞ
BİR 27 MAYIS TAHLİLİ: SİLAHLI KUVVETLER BİRLİĞİ
AN ANALYSIS OF MAY 27: THE ARMED FORCES UNION

297‐309
Mehmet TEMEL ‐ Berke TEMEL
1899‐1902 YILLARINA AİT İSTANBUL ÖLÜM İSTATİSTİK DEFTERLERİ VE SAĞLIK
TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
THE DEATH STATISTICS BOOKS BELONGING TO THE PERIOD 1899‐1902 AND THEIR
IMPORTANCE IN THE HISTORY OF HEALTH

311‐329
Mehmet YILMAZ
1831 VE 1844 SAYIMLARINA GÖRE BEYŞEHİR KAZASINDA NÜFUS DAĞILIMLARI
POPULATION DISTRIBUTION OF BEYŞEHİR DISTRICT ACCORDING TO 1831 AND
1844 CENSUSES

331‐342
Mevlüt BULUT
ALTI GÜN VE YOM KİPPUR SAVAŞININ MODERN İSRAİL KİMLİĞİ ÜZERİNE
ETKİSİ
EFFECTS OF THE SIX DAY AND YOM KIPPUR WARS ON THE IDENTITY OF MODERN
ISRAEL

343‐357
M. Mert ASLAN ‐ Muhammet ERBAY
TÜRKİYE’DE 2000 YILI SONRASINDA SİYASAL PARTİLERİN İLETİŞİM
POLİTİKALARINDA DİNÎ SÖYLEMİN ROLÜ
THE ROLE OF RELIGIOUS DISCOURSE IN THE COMMUNICATION POLICIES OF
POLITICAL PARTIES IN TURKEY AFTER THE YEARS OF 2000

357‐373
Murat ZENGİN
MELİKÜ’L‐MUZAFFER ZEYNEDDİN HACCÎ DÖNEMİNDE MEMLÜKLER
MAMLUKS DURING al‐MALIK al‐MUZAFFAR al‐ZAYN ad‐DIN HAJJI

375‐394
Mustafa ARSLAN
USE OF ALEXANDER THE GREAT’S NAME AS İSKENDER IN TODAY’S TURKEY
BÜYÜK İSKENDER’İN ADININ (ALEKSANDROS) İSKENDER OLARAK GÜNÜMÜZ
TÜRKİYE’SİNDE KULLANILMASI

395‐418
Muzaffer YILMAZ
MALATYA ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI
MALATYA RECRUITING OFFICE

419‐451
Ömer TOKUŞ
TABERİSTÂN DAĞLARININ MELİKLERİ “BÂVENDÎLER” (45‐750/665‐1349)
THE RULERS OF THE TABERISTAN MOUNTAINS: BAWANDIDS (45‐750/665‐1349)

453‐466
Reha KILIÇHAN ‐ Harun ÇALHAN
MUTFAK ŞEFLERİNİN İŞTEN KAYNAKLI GERGİNLİKLERİ İLE İŞ‐AİLE
ÇATIŞMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK‐FAMILY CONFLICTS AND JOB INDUCED
TENSIONS OF CHEFS

467‐493
S. Gül GÜNEŞ ‐ Ayşe Selin DÜLGER
KIRSAL REKREASYONDA EĞİTİCİ AKTİVİTELERİN TARIMIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ANKARA‐GÜDÜL
TAHTACIÖRENCİK ÖRNEĞİ
THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN RURAL RECREATION IN
TERMS OF AGRICULTURE SUSTAINABILITY: THE CASE OF ANKARA‐GÜDÜL
TAHTACIÖRENCİK

495‐509
Sefer SOLMAZ
BAŞHÜYÜK KARAÇAY‐MALKAR TÜRKLERİNİN DOĞUM ÂDET VE GELENEKLERİ
BIRTH CUSTOMS AND TRADITIONS OF KARACHAY‐MALKAR TURKS IN BASHUYUK

511‐547
Seher BULUT
SURİYE KRİZİNİN İSRAİL’E YANSIMALARI: İSRAİL’İN ‘KIRMIZI ÇİZGİ’
POLİTİKASI VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM
THE REFLECTIONS OF THE SYRIAN CRISIS ON ISRAEL: ISRAELS RED LINE POLICY
AND ITS TRANSFORMATION

549‐574
Tamer NALBANT
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ DÖNEMİNDE KURULAN İNKILÂP MAHKEMELERİ
REVOLUTION COURTS WHICH WERE ESTABLISHED IN THE ERA OF THE
NATIONAL UNITY COMMITTEE

575‐590
Yakup KAYA
1957 GENEL SEÇİMLERİNİN TÜRK SİYASİ YAŞAMINA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF 1957 GENERAL ELECTIONS ON TURKISH POLITICAL LIFE

591‐614
Yasin COŞKUN
CIA’İN DEĞERLENDİRMELERİ IŞIĞINDA I. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİ’NİN DIŞ
POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ANALİZ (1983‐1987)
AN ANALYSIS OF THE FIRST TURGUT ÖZAL GOVERNMENT’S FOREIGN POLICY IN
THE LIGHT OF CIA’S EVALUATIONS (1983‐1987)

615‐639
Yunus İNCE
“MATBAANIN OSMANLI TOPRAKLARINA GEÇ GELMESİNİN” MÜSEBBİBİNİ
ARAMAK YA DA ESKİ BİR TARTIŞMAYA DÂHİL OLMAK
SEARCHING THE PERPETRATOR OF “THE LATE ADOPTION OF THE PRINTING
PRESS IN THE OTTOMAN STATE” OR INVOLVING IN AN OLD DEBATE